LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TRONG HỒN CON

Nhật ký của Chị Thánh Faustina về Lòng Thương Xót Chúa

(những trích đoạn được chuyển dịch theo chủ đề)

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch