Phát Thanh Thương Xót

 • Lòng Thương Xót Chúa - Hiện Thân
 • Lòng Thương Xót Chúa - Tình Yêu Cứu Độ - 2
 • Lòng Thương Xót Chúa - Tình Yêu Cứu Độ - 1
 • Lòng Thương Xót Chúa - Ngôn Sứ GPII - 3
 • Lòng Thương Xót Chúa - Ngôn Sứ GPII - 2
 • Lòng Thương Xót Chúa - Ngôn Sứ GPII - 1
 • Lòng Thương Xót Chúa - Sứ Giả Faustina - 2
 • Lòng Thương Xót Chúa - Sứ Giả Faustina - 1
 • Hồn Nhỏ cho Lòng Thương Xót Chúa
 • Tông Đồ Fatima cho Lòng Thương Xót Chúa
 • "Thế giới ngày nay cần đến tình thương của Thiên Chúa biết bao"


 • "Giêsu ơi, con tin nơi Chúa!"
  (Chủ đề 2013 - Năm Đức Tin)
 • Con Tin Nơi Chúa - Tổng Hợp 3
 • Con Tin Nơi Chúa - Tổng Hợp 2
 • Con Tin Nơi Chúa - Tổng Hợp 1
 • Con Tin Nơi Chúa khi Khổ Đau và Nguyện Cầu
 • Con Tin Nơi Chúa như Mẹ Maria - 6
 • Con Tin Nơi Chúa như Mẹ Maria - 5
 • Con Tin Nơi Chúa khi chống trả cám dỗ - 3
 • Con Tin Nơi Chúa như Mẹ Maria - 4
 • Con Tin Nơi Chúa như Mẹ Maria - 3
 • Con Tin nơi Chúa như Mẹ Maria - 2
 • Con Tin nơi Chúa như Mẹ Maria - 1
 • Con Tin Nơi Chúa khi hưởng phúc may lành - 2
 • Con Tin Nơi Chúa khi hưởng phúc may lành - 1
 • Con Tin Nơi Chúa khi khẩn thiết nguyện cầu - 4
 • Con Tin Nơi Chúa khi khẩn thiết nguyện cầu - 3
 • Con Tín Nơi Chúa khi khẩn thiết nguyện cầu - 2
 • Con Tín Nơi Chúa khi khẩn thiết nguyện cầu - 1
 • Con Tin Nơi Chúa khi quằn quại khổ đau - 4
 • Con Tin Nơi Chúa khi quằn quại khổ đau - 3
 • Con Tin Nơi Chúa khi quằn quại khổ đau - 2
 • Con Tin Nơi Chúa khi quằn quại khổ đau - 1
 • Con Tin nơi Chúa khi thống hối tội lỗi - 4
 • Con Tin nơi Chúa khi thống hối tội lỗi - 3
 • Con Tin Nơi Chúa khi chống trả cám dỗ - 2
 • Con Tin Nơi Chúa khi chống trả cám dỗ - 1
 • Con Tin Nơi Chúa khi thống hối tội lỗi - 2
 • Con Tin Nơi Chúa khi thống hối tội lỗi - 1


 • Hôn Nhân Gia Đình Sống LTXC
  (Chủ đề 2012 - Năm Hội Ngộ Thế Giới Các Gia Đình VII)
 • LTXC giữa Các Gia Đình với nhau - 2
 • LTXC giữa Các Gia Đình với nhau - 1
 • LTXC giữa Anh Em với nhau - 2
 • LTXC giữa Anh Em với nhau - 1
 • LTXC giữa Cha Mẹ với Con Cái - 3
 • LTXC giữa Vợ Chồng với nhau - 2
 • LTXC giữa Con Cái với Cha Mẹ
 • LTXC giữa Cha Mẹ với Con Cái - 2
 • LTXC giữa Cha Mẹ với Con Cái - 1
 • LTXC giữa Vợ Chồng với nhau


 • LTXC Niềm Hy Vọng Cuối Cùng (Chủ Đề 2011 - Năm ĐTC Gioan Phaolô II được phong chân phước)
 • Cơn Khát Thập Giá của LTXC - phần 2
 • Cơn Khát Thập Giá của LTXC - phần 1
 • Hồn Nhỏ Hy Tế của LTXC - 2
 • Hồn Nhỏ Hy Tế của LTXC - 1
 • Sứ Điệp Cứu Độ của LTXC - 2
 • Sứ Điệp Cứu Độ của LTXC - 1
 • Thánh Giá - Chân Dung của LTXC - phần 2
 • Thánh Giá - Chân Dung của LTXC - phần 1
 • Tội Nhân - Mồi Ngon của LTXC (phần 2)
 • Tội Nhân - Mồi Ngon của LTXC (phần 1)
 • Tội Lỗi - Vực Thẳm của LTXC (phần 2)
 • Tội Lỗi - Vực Thẳm của LTXC (phần 1)
 •