THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

CHIA SẺ PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT - VIDEO/AUDIO

TRONG TUẦN - AUDIO

 

Xin theo dõi tiếp ở cái link dười đây:

 PVLC Trong Tuần 

 

TDCTT-PVLC/Ngay.4-1.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.3-1.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.2-1.mp3

TDCTT-PVLC/LeMeThienChua.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.31-12.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhGia.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.29-12.mp3

TDCTT-PVLC/LeCacThanhAnhHai.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhGioanTĐ.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhStephanoPT.mp3

TDCTT-PVLC/LeGiangSinh.mp3 / TDCTT-PVLC/LeGiangSinh-BanNgay.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.24-12.mp3

TDCTT-PVLC/CN.IV.MV.C.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.22-12.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.21-12.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.20-12.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.19-12.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.18-12.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.17.12.mp3

TDCTT-PVLC/CNIII.mp3 / TDCTT-PVLC/CN.III.MV-C.mp3 (có thể nghe 1 trong 2 bài được chia sẻ khác nhau)

TDCTT-PVLC/Thu.7.MV-II.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.MV-II.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.MV-II.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.MV-II.mp3 / TDCTT-PVLC/LeMeGuadalupe.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.MV-II.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.MV.II.mp3

TDCTT-PVLC/CNII-MV.mp3

TDCTT-PVLC/LeMeVoNhiem.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.MV-I.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.MV-I.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.MV-I.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.TuanI-MV.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.TuanI-MV.mp3

TDCTT-PVLC/CN1MV.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.7.XXXIV.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhAnreTĐ.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXXIV.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXXIV.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXXIV.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXXIV.mp3

TDCTT-PVLC/CNXXXIVTNB.mp3

TDCTT-PVLC/LễCTTửĐạoởVN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XXXIII.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXXIII.mp3

TDCTT-PVLC/LeMeDangMinh.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXXIII.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXXIII.mp3

TDCTT-PVLC/CN.XXXIII.TNB.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.7.XXXII.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XXXII.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXXII.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXXII.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXXII.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXXII.mp3

TDCTT-PVLC/CN.XXXII.TNB.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.7.XXXI.mp3

TDCTT-PVLC/LeCungHienDTLaterano.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXXI.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXXI.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXXI.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXXI.mp3

TDCTT-PVLC/CN.XXXI.B.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.7.XXX.mp3

TDCTT-PVLC/LeCacDang.mp3

TDCTT-PVLC/LeCacThanh.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXX.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXX.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXXTN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.30.TN.B.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.7.XXIX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XXIX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXIX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXIX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXIX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXIX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.29.TNB.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.7.XXVIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XXVIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhSuLuca.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXVIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXVIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXVIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.28.TNB.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.7.XXVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XXVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.27.TN.B.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.7.XXVI.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XXVI.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXVI.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXVI.TN.mp3

TDCTT-PVLC/LeThienThanBanMenh.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhTeresaNho.mp3

TDCTT-PVLC/CN.26.TN.B.mp3

TDCTT-PVLC/LeCacTongThan.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XXV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/CNXXVTN.B.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.7.XXIV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/ThanhMatheu.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXIV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXIV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXIV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXIV.TN.mp3

TDCTT-PVLC/CNXXIVTN.B.mp3

TDCTT-PVLC/LeMeSauBi.mp3

TDCTT-PVLC/LeSuyTonThanhGia.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.XXIII.TNB.mp3

TDCTT-PVLC/LeSinhNhatDucMe.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XXII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XXII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.XXII.TNB.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.7.XXI.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XXI.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XXI.TN.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhGioanTayGiaBiChatDau.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XXI.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XXI.TN.mp3 

TDCTT-PVLC/CN.XXI.TNB.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.7.XX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/ThanhBartolomeoTD.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/LeMeNuVuong.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/CNXXTNB.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.7.XIXTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XIXTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XIX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/LeMeMongTrieu.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XIX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XIX.TN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.19.TNB.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.7.XVIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/LeTh.Laurenso.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XVIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XVIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XVIII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/LeChuaBienHinh.mp3

TDCTT-PVLC/CNXVIIITNB.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.7.XVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XVII.TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XVIITN.mp3

TDCTT-PVLC/CNXVIITN.B.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.7.XVITN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XVITN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XVITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThanhGiacobeTD.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XVITN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XVITN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.16.TN-B.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.7.XVTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XVTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XVTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.XVTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.XVTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.XVTN.mp3

TDCTT-PVLC/CN.15.B.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.7.XIVTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.XIVTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.XIVTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu4XIVTN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu3Tuan14TN.mp3

TDCTT-PVLC/Thu2TuanXIVTN.mp3

TDCTT-PVLC/CNXIVTN.B.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBayXIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuSauXIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuNamXIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuTuXIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThanhTDToma.mp3

TDCTT-PVLC/Thu2TuanXIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ChuaNhatXIIITN.B.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBayTuanXIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThanhPheroPhaolo.mp3

TDCTT-PVLC/ThuNamTuanXIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuTuTuanXIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBaTuanXIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaiTuanXIITN.mp3

TDCTT-PVLC/LeSinhNhatTienHoGioanTayGia.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBayTuanXITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuSauTuanXITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuNamTuanXITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuTuTuanXITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBaTuanXITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaiTuanXITN.mp3 

TDCTT-PVLC/ChuaNhatXITN-B.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBayTuanXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuSauTuanXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuNamTuanXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuTuTuanXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBaTuanXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaiTuanXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBayTTM.mp3

TDCTT-PVLC/ThuSauTTC.mp3

TDCTT-PVLC/ThuNamTuanIXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuTuTuanIXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBaTuanIXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaiTuanIXTN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBaTuanVIIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaiTuanVIIITN.mp3

CSLC CN Chúa Ba Ngôi CTT&N TĐCTThttps://youtu.be/31LnlNi_E8I

TDCTT-PVLC/CNChuaBaNgoi.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBayTuanVIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuSauTuanVIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuNamTuanVIITNchan.mp3

TDCTT-PVLC/ThuTuTuanVIITN.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBaTuanVIITNchan.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaisauCNHX-LeMeGiaoHoi.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBayTuanVIIPS.mp3

TDCTT-PVLC/ThuSauTuanVIIPS.mp3

TDCTT-PVLC/ThuNamTuanVIIPS.mp3

TDCTT-PVLC/ThuTuTuanVIIPS.mp3

TDCTT-PVLC/ThuBaTuanVIIPS.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaiTuanVIIPS.mp3

(Lễ kính Thánh Mathia Tông Đồ)

 

 

ThuBayTuanVIPS.mp3

ThuSauTuanVIPS.mp3

 

ThuBayTuanVPS.mp3

ThuSauTuanVPS.mp3

 

ThuNamTuanVPS.mp3

(Lễ kính Thánh Philiphê và Giacôbê Tông Đồ)

 

ThuTuTuanVPS.mp3

ThuBaTuanVPS.mp3

TDCTT-PVLC/ThuHaiTuanV.mp3

 

PVLC V PShttps://youtu.be/HAhqXdnCmjc

ThuBayTuanIVPS.mp3

ThuSauTuanIVPS.mp3 

ThuNamTuanIVPS.mp3

ThanhMarco.25-4.mp3

ThuBaTuanIVPS.mp3

ThuHaiTuanIVPS.mp3 

 

https://youtu.be/Es7m2rgdbMshttps://youtu.be/Es7m2rgdbMsPVLC IV 


ThuSauTuanIIIPS.mp3 

 

ThuNamTuanIIIPS.mp3

 

ThưTuTuanIIIPS.mp3

 

ThuBaTuanIIIPS.mp3


ThuHaiTuanIIIPS.mp3

 

DaLanTVShow - PVLC CN 3 LTXC - Ô Cao Tấn Tĩnh 2018

 

https://youtu.be/rN0QIMcRSuc

 

ThuBayTuanIIPS.mp3

 

ThuSauTuanIIPS.mp3 

 

ThuNamTuanIIPS.mp3

 

ThuTuTuanIIPS.mp3

 

Thứ Ba Tuần II PS

 

 

Lễ Truyền Tin Mẹ Thai Lời

 

DaLanTVShow - PVLC CN 2 LTXC - Ô Cao Tấn Tĩnh 2018